sanur hotel,griya santrian resort,griya santrian treatment spa,citrus bath

Citrus bath at Griya Santrian Resort is one of treatment that provided by griya santrian spa. Soaking in citrus bath will Moisturize skin .