the samaya seminyak,the samaya,the samaya restaurant,brasserie restaurant

Brasserie restaurant at Samaya Seminyak located at the Royal Courtyard favoured . The brasserie restaurant is an open-air restaurant .